Kenji Ando || Yukio Fujioka || Jun Goshima || Hideaki Hirata
Atsushi Kamijyo

The Artists of White Dunk - Part 1
> White Dunk Artists - Part 1 Photos
Masakazu Katsura || Eisaku Kito || Eiji Nakayama
Yasushi Nirasawa || Yuji Oniki

The Artists of White Dunk - Part 2
> White Dunk Artists - Part 2 Photos
Kenji Ando || Yukio Fujioka || Jun Goshima || Hideaki Hirata
Atsushi Kamijyo

The Artists of White Dunk - Part 3
> White Dunk Artists - Part 3 Photos
Yukihiro Suzuki || Takayuki Takeya || Junichi Taniguchi
Katsuya Terada || Yasuhito Udagawa

The Artists of White Dunk - Part 4
> White Dunk Artists - Part 4 Photos
Shinichi Yamashita || Yoshikazu Yasuhiko || Kow Yokoyama
Hitoshi Yoneda || Shuji Yonezawa

The Artists of White Dunk - Part 5
> White Dunk Artists - Part 5 Photos
Interview with Yasuhito Udagawa
By Poe | Photos Mr Udagawa / Nike
Special Thanks Katsu of Just Be
> Interview with Yasuhito Udagawa
WHITE DUNK TOKYO - THE VENUE
Jan 17, 2004 to Feb 1, 2004
Words Liquidrice || Photos Yusuke
> White Dunk Tokyo Venue Photos
WHITE DUNK LOS ANGELES - OPENING NIGHT
September 8, 2005
By Liquidrice
> White Dunk LA Opening Night Photos
WHITE DUNK TOKYO SNEAKER SHOWCASE (UNRELEASED)
350 Water Street
Words Liquidrice || Photos Yusuke
> White Dunk Tokyo Sneaker Show Case Photos
We are looking for images from the White Dunk Paris Show. Please email in if you have some.

Thanks: Yusuke, Nike, Fraser Cooke, Nike PR, Nike Tokyo, Nike LA.


Words and images are copyrighted. Please do not use without written permission.
[著作權所有 Freshness Creative Corp. | 文字與圖片未經正式授權請勿任意轉載]
© 2005 Freshness Creative Corp. Freshnessmag.com