Takashi Murakami - Freshness Mag

Takashi Murakami